000 00743nab a22001457a 4500
999 _c2549
_d2549
008 150502s ai ||||||g||||||| ||arm|
041 0 _aarm
100 1 _aԹևիկյան, Աշոտ
_91132
245 1 0 _aՀայաստանի արդյունաբերա‐նորարական քաղաքականությունը՝ որպես երկրի մրցունակությունը բարելավելու հիմք /
_cԱ․ Թևիկյան
300 _a8 էջ
650 1 4 _aՏնտեսագիտություն
_zՀայաստանի Հանրապետություն
_9164
773 0 _t«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ
_g2015
_dԵրևան ; «Նորավանք» ԳԿՀ
856 4 _feart1
_uhttp://library.asue.am/open/art48.pdf
942 _2udc
_cART