ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 1470 results. Subscribe to this search

|
281. Ապահովագրական համակարգի կարգավորման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Գ. Գևորգյան

by Գևորգյան, Վարդան Գագիկի | Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան.

Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ.դ.-ր, պրոֆ. Ա.Խ.Մարկոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
282. Ագրոպարենային համակարգը և նրա զարգացման պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները անցումային շրջանում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Է. Ուռուտյան

by Ուռուտյան, Վարդան Էդիկի.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ն.Մ.Մանասերյան; Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
283. Մարքեթինգային համալիրի կառավարման առանձնահատկությունները բարձրագույն կրթության համակարգում (ՀՀ նյութերով) : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսագիտություն, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ն.Բաղդասարյան.

by Բաղդասարյան, Արազ Նշանի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ թղթ.անդամ, տնտ. դ-ր,պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
284. Բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Մ. Վարդանյան; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. Տնտեսագիտ. ին-տ.

by Վարդանյան, Արշակ Միխայելի | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Բ. ԲոստանջյանՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. Տնտեսագիտ. ին-տ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
285. Экономический механизм управления метрологическим обеспечением производства : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / Г.С. Овсепян.

by Овсепян, Гамлет Симонович | Институт экономических исследований, МЭФ РА.

Publisher: Ереван, 2007Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н., проф. Э.М.Ордян Other title: Արտադրության չափագիտական ապահովման կառավարման տնտեսական մեխանիզմը. Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության .Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
286. Экономические проблемы реализации сельскохозяйственных продуктов и сырья и пути их решения в РА : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / Л.Л.Азизбекян.

by Азизбекян, Лиана Леонидовна | МФЭ РА Институт экономических исследований.

Publisher: Ереван, 2004Dissertation note: Науч. рук.: д-р э.н., проф. С.Г.Казарян Other title: Գյուղատնտեսական մթերքների և հումքի իրացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները ու լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
287. Ագրոպարենային համալիրի ներդրումային քաղաքականության ռազմավարական հիմնախնդիրները (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով) : Ատենախոսություն ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Հ.Պ. Մխիթարյան; ՀԳԱ.

by Մխիթարյան, Հայկարամ Պողոսի | ՀՀ գյուղ. նախ., Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2001Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ. Գ.Գ.Հայրումյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
288. Экономические проблемы государственного регулирования рынка недвижимости (на примере города Еревана) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика, организация и управление хозяйством и его отраслями» / Г.М. Назарян

by Назарян, Григорий Микаэлович | Ереванский государственный университет.

Publisher: Ереван : Б. и., 2002Dissertation note: Науч.рук.: д.-р эк.наук проф. Г.Л.Саркисян Other title: Անշարժ գույքի շուկայի պետական կարգավորման տնտեսագիտական հիմնահարցերը (Երևան քաղաքի օրինակով) Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
289. Экономические проблемы миграционных процессов и их регулирование в Армении : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / Р.А. Манукян

by Манукян, Раиса Асканазовна | МФЭ РА, Институт экономических исследований.

Publisher: Ереван : Б. и., 2001Dissertation note: Науч. рук.: Науч. рук.: д-р э.н. Э.С.Казарян Other title: Միգրացիոն գործընթացների տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորումը Հայաստանում. Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության .Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
290. Экономические проблемы сокращения потерь скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов (На примере зоны Араратской равнины Армянской СССР) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.05 - «Экономика, организация управления и планирование народного хозяйства (сельское хозяйство)» / Л.А. Ханумян

by Ханумян Лазер Аветикович | Институт экономики АН АрмССР.

Publisher: Ереван 1980Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н. Н.М. Манасерян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
291. Хозяйственный механизм : совершенствование экономических связей (на примере промышленности и торговли Армянской ССР) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности - 08.00.21 - «Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями» / Р.М. Мирзоян

by Мирзоян, Радик Мкртычевич | Ннститут экономики АН Арм. ССР.

Publisher: Ереван :, 1986Dissertation note: Вед. орг. Институт экономики и права АН Грузинской ССР Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
292. Փոխադրումների լոգիստիկ մոդելները ինդիկատիվ պլանավորման համակարգում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Դ.Ս.Մարտիրոսյան.

by Մարտիրոսյան, Դավիթ Սամվելի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Վլ.Տ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
293. Экономические проблемы развития электроэнергического хозяйства стран совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (1970-2013г.г.) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность : 08.00.14 - "Мировая экономика" Л.А. Симонян

by Симонян, Левон Ашотович | Центр арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Publisher: Москва 2014Dissertation note: Науч. рук. : Смирнова Галина Ивановна Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
294. Международная трудовая миграция и денежные переводы мигрантов: влияние на уровень бедности и неравенство доходов населения Армении : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности : 08.00.14 - "Мировая экономика" В.А. Григорян

by Григорян, Ваге Артурович | ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

Publisher: Ростов-на -Дону 2010Dissertation note: Науч. рук. : д-р экономических наук, пр.-р Л.И. Ниворожкина Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
295. Использование сельских трудовых ресурсов в условиях агропромышленной интеграции : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.22 - Экономика, организация и планирования отраслей народного хозяйства / А.Г. Саркисян

by Саркисян, Алвард Грачиковна | Научно-исследовательский институт экономики и планирования при госплане АРМ ССР.

Publisher: Ереван : Б. и., 1986Dissertation note: Науч. рук.: кандидат экон. наук ст.н.сот. С.А. Карапетян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
296. Արտասահմանյան երկրների հետ Հայաստանի հանրապետության տնտեսական համագործակցության զարգացումը : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Դ․Յ․ Խալաթյան

by Խալաթյան, Դավիթ Յուրիի | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 1995Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` տնտ․ դ․‐ր Վ.Բ. Բոստանջյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
297. Դեպոզիտարիայի, քլիրինգի և հաշվարկների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում : Սեղմագիր - Ը.00.08 - «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Ս. Ղազարյան

by Ղազարյան, Արթուր Սերգեյի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.գ.թ. Մ.Սահակյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
298. Теоретические проблемы и пути их решения в переходной экономике (на примере Республики Армения) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.01- "Экономическая теория" / В.В.Цатурян.

by Цатурян, Ваагн Владимирович | Ереванский государственный экономический институт | Министерство просвещения и образования Республики Армения.

Publisher: Ереван, 2004Dissertation note: Науч. рук.: к.э.н., проф. И.Е.Хлгатян Other title: Սպառման տեսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով). Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
299. Բնապահպանական ռիսկերի ապահովագրությունը և դրա ներդրման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ա.Արզումանյան.

by Արզումանյան, Արմեն Արտակի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան, 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Ա.ԳևորգյանՀՊՏՀ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
300. Տրանսպորտային ծախսերի մոդելավորումը՝ կախված ճանապարհային երթևեկության պայմաններից (Երևան քաղաքի օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Մ. Հարությունյան; ՀՊՏՀ.

by Հարությունյան, Ավագ Մուրադի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տգդ, պրոֆ. Թ.Ա. Նալչաջյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
| | | | | | | Яндекс.Метрика |