ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Ենգիբարյան, Ն. Հ.

Ազգային հաշվետարություն : Ուսումնամեթոդական օժանդակ ձեռնարկ / Ն. Հ. Ենգիբարյան, Կ. Հ. Հակոբյան, Վ. Ռ. Ալեքսանյան. - Երևան : Հեղ. հրատ., 2014. - 100 էջ

Գլ. 1. Ազգային հաշվետարություն: Առարկան, մեթոդը և խնդիրները; Գլ. 2. Ազգային հաշվետարության հիմնական հասկացությունները և կատեգորիաները; Գլ. 3. ԱՀՀ-ի հիմնական հաշիվների համակարգը; Գլ. 4. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաստատուն գներով հաշվարկման մեթոդաբանական սկզբունքները; Գլ. 5. Վճարային հաշվեկշիռը և ԱԱՀ-ն:

978-9939-0-1226-1


Հաշվետարություն
Ռեզիդենտ
Վճարային հաշվեկշիռ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |