ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մխիթարյան, Խ. Ա.

Բանկային և ֆինանսական մենեջմենթ : Ուսումնական ձեռնարկ / Խ. Մխիթարյան, Յ. Սուվարյան - Երևան ; Տնտեսագետ , 2018. - 488 էջ.

Բանկային տերմինների բառարան էջ՝429-483:
Յուրաք. գլխից հետո՝ հավելված:


Գլուխ 1. Բանկերի դերն ու նշանակությունը երկրի տնտեսության զարգացման գործում: 1.1. Կենտրոնական բանկերի հիմնական խնդիրներն ու գործառնությունները; 1.2. Առևտրային բանկերի գործունեության առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում; Դրամաշրջանառության ագրեգատները; Բանկերի դրամաշրջանառության և էմիսիոն գործունեության կարգավորումը: Գլուխ 2: Բանկային համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում: 2.1. Դրամավարկային քաղաքականության էությունն ու հիմնական ձևերը; 2.1.1. Կենտրոնական բանկերի պարտադիր պահուստային պահանջները; 2.1.2. Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դիսկոնտային (վերահաշվառման) և վերաֆինանսավորման քաղաքականության էությունը; 2.1.3. Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունները բաց շուկայում; 2.2. Բանկերի կառավարման մարմիններն ու կազմակերպական կառուցվածքները; 2.3. Բանկային պրակտիկայում հանդիպող ռիսկի հիմնական տեսակներն ու դրանց կառավարումը: Գլուխ 3. Բանկային գործառնությունների կառավարման առանձնահատկությունները: 3.1. Վարկավորման գործառնություններ; 3.2. Արժութային գործառնությունների ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման հեռանկարները; 3.2.1. Արժութային փոխարժեքային ռեժիմներ; 3.3. Միջբանկային թղթակցային և քլիրինգային հարաբերություններ; 3.4. Հավատարմագրային (տրաստային) գործառնությունների կառավարման նշանակությունը; 3.5. Լիզինգային և ֆակտորինգային գործառնությունների էությունն ու իրականացման մեթոդիկան; 3.6. Ավանդային (դեպոզիտային) գործառնությունների հիմնական տեսակները; 3.6.1. Դեպոզիտների ապահովագրման և տոկոսային քաղաքականության հիմնահարցերը: Գլուխ 4. Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարումը: 4.1. Արժեթղթերի տեսակներն ու արժեթղթային գործառնությունների հիմնական ձևերը; 4.2. Ֆինանսական ակտիվների հաշվառման ընթացքում կիրառվող ֆինանսական հաշվարկների մեթոդները; 4.3. Բաժնետոմսերով կատարվող գործառնությունների հաշվառումն ու դրանց եկամտաբերության որոշումը; 4.4. Ֆինանսական ներդրումների կառավարման հիմնական ուղղությունները; 4.5. Ֆինանսական ակտիվների կառուցվածքի <<լևերեջային>> վերլուծությունը; 4.6. Առաջնային դիլերների դերը պետական արժեթղթերի շուկայում; 4.7. Ֆինանսական կանխատեսման դերը բանկային մենեջմենթում: Գլուխ 5. Բանկի ոչ դեպոզիտային պասիվների և միջոցների ձևավորման այլ աղբյուրների կառավարման առանձնահատկությունները: 5.1. Պասիվների կառավարման քաղաքականության էությունը; 5.2.Բանկային միջոցների ձևավորման ոչ դեպոզիտային աղբյուրների ընտրության մեթոդները: Գլուխ 6. Բանկային գործառնությունների վերլուծությունը: 6.1. Բանկային հաշվառման էությունն ու տեսակները; 6.2. Բանկերի վերլուծական աշխատանքի էությունն ու տեսակները; 6.2. Բանկերի վերլուծական աշխատանքի էությունն ու հիմնական փուլերը; 6.3. Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումն ու կառավարումը բանկերում; 6.4. Ակտիվային գործառնությունների կառավարումն ու վերլուծությունն ըստ բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի; 6.5. Պասիվային գործառնությունների կառավարումն ու վերլւծությունն ըստ բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի; 6.6. Բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկան: Գլուխ 7. Փողային հաշվարկների իրականացման կարգը բանկերում: 7.1. Փողային հաշվարկների հիմնական տեսակները; 7.2. Հաշվարկների ակրեդիտիվային ձևը; 7.3. Մուրհակների և վճարագրերի (չեկերի) գործածության ոլորտներն ու տեխնոլոգիան; 7.4. Պլաստիկ քարտերի էությունը և կիրառման առանձնահատկությունները; 7.5. Ճանապարհային վճարագրերի սպասարկումը; 7.6. Ավտոմատացված վճարային համակարգերի հիմնական տեսակները: Գլուխ 8: Առևտրային բանկերի իրացվելիության կառավարման հիմնադրույթները: 8.1. Բանկերի իրացվելիության էությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները; 8.2. Բանկի իրացվելիության ցուցանիշների բնութագրումն ու վերլուծությունը; 8.3. Իրացվելի միջոցների գծով բանկի պահանջարկի գնահատման հիմնական մեթոդները; 8.4. Բանկերի սնանկացման հնարավոր նախադրյալները և դրանցից խուսափելու եղանակները:

978-9939-61-191-4


Բանկային մենեջմենթ
Ֆինանսական մենեջմենթ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |