ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Յորդանյան, Արթուր Վաչագանի

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Теоретические проблемы государственного регулирования внешней торговли (на примере РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.01- "Экономическая теория" / Ա՚.Վ.Յորդանյան. - Երևան, 2008 - 25 էջ,. աղս. ; 19 սմ.

Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ Հ.Ա. Մարզպանյան

Մատենագիտ.՝ տողատակի ծանոթագր.


Ամփոփումը՝ ռուս.


Տնտեսագիտություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |