ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մակրոտնտեսական կարգավորում : Ուս. ձեռնարկ : Տնտեսագիտ. մասնագիտ. ուսանողների համար // Խմբ.՝ Հ.Բ. Ղուշչյան; ԵրՊՏԻ - Եր. : Տնտեսագետ, 2002. - 480 էջ

9993077224


Մակրոտնտեսություն--Ուսումնական ձեռնարկ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |